SIAM UNIVERSE TRADING CO., LTD.

บทความ

22 มีนา วันน้ำโลก

02-11-2563 11:29:17น.
   วันน้ำโลก (World Day for Water) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นในปี พ.ศ. 2535 สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21 จัดโดยองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ (UN Water)
 
   เอสบีที ขอมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้มากขึ้น และร่วมด้วยช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
 
      "ก๊อกน้ำและอุปกรณ์สุขภัณฑ์ เอสบีที ทน ประหยัดน้ำ"
 
      SBT sanitary of you